دو فصل‌نامه "مدیریت پروژه پارس" به منظور گسترش مرزهای علم و دانش، افزایش اطلاعات و انجام پژوهش‌هایی با ساختار منسجم و علمی، انتشار و توسعه نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند، شناسایی و معرفی فعالیت‌های علمی و هنری پژوهش‌گران، و رشد و  بهبود روابط علمی میان پژوهش‌گران و هنرمندان کشور در حوزه تکنولوژی معماری، و نظر به آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ 1398/02/02، توسط موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس انتشار می‌یابد.

لازم به ذکر است نشریه تنها مقالات علمی (و انواع آن) را مورد داوری و پذیرش قرار خواهد داد و شرح جزئیات مربوط به ضوابط پذیرش مقالات در "شیوه‌نامه نگارش و ساختار مقالات ارسالی به دو فصل‌نامه مدیریت پروژه پارس" آمده است. متقاضیان می بایست پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، اقدام به ثبت نام در سامانه و بارگذاری مقاله نمایند.

توجه:

* در صورتی‌که مقالاتِ ارائه شده برگرفته از طرح پژوهشی هستند، ذکر عنوان طرح پژوهشی و نام همکاران در مقاله الزامی است. 

** در صورتی‌که مقالاتِ ارائه شده برگرفته از پایان‌نامه هستند، ذکر عنوان پایان‌نامه و محل انجام آن، و هم‌چنین نام استاد / استادان راهنما و مشاور پایان‌نامه در مقاله، الزامی است.

*** مقالاتی که برای چاپ در نشریه تکنولوژی معماری پارس پذیرفته می‌شوند، ‌می‌بایست در سامانه "همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)" ثبت و گواهی همانندجویی  به دفتر نشریه ارائه شود.

صاحب امتیاز:
محمود گلابچی


دوره انتشار: دو فصلنامه