مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در  نشریات دانشگاه پارس به شرح زیر است:

1-     ارسال مقاله توسط نویسنده(گان)

2-      بررسی اولیه مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه‌‌نامه

  • در صورت پذیرش اولیه، مقاله برای بررسی میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور، و ورود به فرایند داوری، برای سردبیر ارسال می‌‌شود.
  • در صورت عدم پذیرش اولیه، مقاله به نویسنده(گان) برگشت داده می‌شود.

3-       اعلام نظر سردبیر

  • در صورتی‌که نظر سردبیر مثبت باشد، مقاله هم‌زمان برای دو داور ارسال می‌شود.
  • در صورتی‌که نظر سردبیر منفی باشد، مقاله به نویسنده(گان) عودت داده می‌شود.

4-     ارسال نتایج داوری به سردبیر

  • در صورتی‌که نظر داوران مثبت باشد، مقاله جهت اعلام نظر نهایی در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.
  • در صورتی‌که نظر یکی از داوران مثبت و دیگری منفی باشد، مقاله به داور سوم ارجاع داده خواهد شد.
  • در صورتی‌که مقاله نیازمند اصلاحات باشد، مقاله جهت انجام اصلاحات برای نویسنده(گان) ارسال می‌شود و پس از دریافت مقاله ویرایش شده،  برای داوران قبلی، جهت بررسی اصلاحات نهایی ارسال می‌شود. 

5-     مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی

6-     قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

7-     صفحه‌آرایی و ویراستاری مقاله توسط ویراستاران نشریه

  • تمامی مقالات، پس از صفحه‌آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند تا در صورتی که مواردی نیاز به بررسی و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده مسئول برای انتشار اخذ می‌شود.

8-     انتشار مقاله

  نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد.

نوع داوری مقاله

داوری در نشریه تکنولوژی معماری پارس به صورت غیرحضوری است. بدین صورت که داوران متناسب با هر مقاله توسط سردبیر انتخاب می‌شوند و مقاله از طریق سامانه نشریه برای ایشان ارسال می‌شود و نویسنده می‌تواند نتایج را بعد از تایید سردبیر در سامانه نشریه ببیند.

زمان بررسی مقاله

زمان بررسی مقاله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله متغیر است (ممکن است یک مقاله نیاز به چندین مرحله داوری و اصلاح داشته باشد). برای هر داور در هرمرحله سی روز فرصت داوری در نظر گرفته شده است.